Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Rennebu Historielag

bilde

Rennebu Historielag vart stifta 27. desember 1949, og den første formannen var Ingebrikt H. Ytterhus. Formålet var, sitat: "å vekkja historisk interesse, auke og spreie kunnskap om bygda si fortid, verne om dei materielle kulturminne og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tid."

I alle år har laget lagt denne formålsparagrafen som grunn for sitt arbeid. Den delen av paragrafen som går på interesse, kunnskap og munnleg- (skrive) tradisjon er ivareteke gjennom årsskriftet vårt. Det første årsskriftet kom i 1950, og åpna med eit dikt av Jon Gunnes som han kalla "Rennebu", tonesett av Olav Budeng. Diktet fekk etterkvart namnet "Rennebusongen" og har vorte bygdesongen vår, vårt kulturelle "varemerke". Frå og med årsskrift 2001 er den første lina i diktet, "Innunder blåe himmelrand", undertittel på årsskriftet. Frå og med 1999 har Innset Historielag gått inn som samarbeidspartnar i årsskriftet. Det felles produktet er kalla årsskrift for Rennebu og Innset Historielag.
Av skribentar oppgjennom åra kan nemnast: Ingebrikt O. Rokkones, Olav Berkaak, Jon Gunnes, Engel Meslo, Martin Foss, Arnt Lånke, Birgit Foss, Arne Lundaløkk og mange fleire.

Den meir praktiske delen av formålsparagrafen i stiftingsdokumentet "verne om dei materielle kulturminne," vart gjennom styrevedtak om " å arbeida for å skipe til eit bygdemuseum for bygda", sett på dagsordenen i historielaget. - Alt i 1952 vart garden Haugen kjøpt av den einslege dottera på garden, Anna Haugen. Den 4. juli 1965 vart så gardsmuseet som fekk namnet "Rennebu Bygdetun" åpna. Garden kunne åpnast som bygdetun og museum 13 år etter kjøpet. Dette har lærar og bonde på Grindal, Arnt Kjelland mykje av æra for. Utan den store innsatsen han gjorde i starten med innsamling og registrering, har ikkje museet hatt den historiske tyngda det har i dag. - Styreorgan og eigar av bygdetunet (og andre anlegg) er i dag Rennebu Bygdemuseum som har sitt utspring i Rennebu Historielag.

"Gammelbua på Voll", kom inn som ein del av Rennebu Bygdemuseum i 1980. Butikkbygninga med ein god del innventar og varer var ei gåve frå Ingebrikt O. Bakk. I 1984 kunne butikkmuseet "Gammelbua" halde åpningsfest.

Av andre museumsanlegg som Rennebu Bygdemuseum har, kan nemnast Nerskogsmuseet. Ingebrikt M. Voll var ein av initiativtakerane til dette anlegget, som inneheld seteravdeling, slåttastuggu og høylue. Dessutan er samene sin historiske bakgrunn i Trollheimen markert med ei gamme på museumsområdet.

bilde

Vedtekter for Rennebu Historielag

(sist endret på årsmøtet i mars 2016)
Rennebu Historielag er en lokalhistorisk organisasjon for bygda. Det er et støttelag for Rennebu Bygdemuseum.
Rennebu Historielag har som formål å:

 • vekke historisk interesse
 • øke og spre kunnskap om bygdas fortid
 • verne om de materielle kulturminnene
 • berge den muntlige tradisjon som ennå fins om liv og arbeid i eldre tid
 • samarbeide med Rennebu Bygdemuseum når det gjelder opplysninger om de samlingene museet rår over
 • drifte Rennebu Bygdearkiv


§2 MEDLEMSSKAP
Alle som kjøper årsskriftet «Innunder blåe himmelrand» har medlemsrett i laget, og har en stemme på årsmøtet.

Rennebu Historielag skal ha et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styret har ansvar for å gjennomføre vedtak fra årsmøtet. Så langt det er mulig skal det gjennomføre vedtatt arbeidsplan. Det har ansvaret for at laget driver på en sunn og god økonomisk måte. Lederen i museumsstyret kan møte på Rennebu Historielag sine styremøter.

Årsmøtet velger styre i samsvar med §3.

 • Valget av 4 styremedlemmer gjelder for 2 år, men slik at 2 er på valg hvert år.
 • I tillegg til de 4 styremedlemmene velges leder for 1 år.
 • Varamedlemmer velges for 1 år.
 • Styret velger seg imellom nestleder, sekretær og kasserer.
 • Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år.
 • Valgkomiteen har 3 medlemmer. Hvert år velges 1 nytt medlem for 3 år. Ett medlem går ut hvert år. Den som er med tredje året er leder.
 • Årsmøtet velger Skriftstyrets 4 medlemmer for 2 år. 2 medlemmer er på valg hvert år.
 • Årsmøtet velger 3 styremedlemmer, derav 1 som leder til Rennebu Bygdearkiv. Alle velges for 2 år. Valget organiseres slik at det vekselvis er 1 eller 2 som er på valg hvert år.
 • Årsmøtet velger 3 medlemmer med 2 varamedlemmer for 2 år til styret i Rennebu Bygdemuseum. Vekselvis 1 eller 2 er på valg hvert år. Rennebu Bygdemuseums regnskap revideres av kommunerevisjonen.

§5 ÅRSMØTET
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned. Styret fastsetter tid og sted, og gjør møtet kjent med minst 14 dagers varsel.
Forslag om saker som medlemmene vil skal opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før møtet.
Styret skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste året, og behandle årsmelding og regnskap for Rennebu Bygdemuseum. Styret skal legge fram en arbeidsplan for kommende år med oppgaver som til enhver tid er aktuelle for laget, og som samsvarer med lagets formålsparagraf.

Årsmøtet kan endre vedtektene når minst 2/3 av de frammøtte stemmer for. Forslag til endring må være hos styret minst en måned før årsmøtet, og gjort kjent for medlemmene sammen med kunngjøring om møtet.

Skulle Rennebu Historielag noen gang bli nedlagt, kan etter skriftlig forslag dette bare skje på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved slikt vedtak skal lagets midler og eiendeler forvaltes av Rennebu Bygdemuseum. 

RENNEBU HISTORIELAGS STYRE 2023

 • Ingrid Lånke, leder
  Tlf. 97979952 E-post: ingrid.laanke@gmail.com
 • Oddbjørn Gorsetbakk
 • Ivar Gunnes
 • Arve Bøe
 • Lars Olav Hoset 
 • Ola Hårstad - kasserer, 7392 Rennebu
  tlf. 951 91 499 
  olhaars@online.no 

SKRIFTSTYRET

RENNEBU BYGDEMUSEUM

 • Bjørn Tore Dullum - leder, 7392 Rennebu
  tlf. 970 79 005
  E-post bj-du@online.no
 • Bjørn Heggem
 • Jostein Fjellstad

bilde


Vinteren 2001/2002 tok styret i Rennebu historielag opp ide'en om internett-tilknytning. Et gammelt mål om å få skapt en logo for historielaget, ble med dette aktualisert som symbol og kjennetegn for våre nettsider.
Styret inviterte våren 2002 til en konkurranse om det beste utkastet til logo. Karin Gravaas fra Steinkjer, gikk seirende ut av konkurransen. Hennes utkast med små forandringer står nå som historielagets logo på denne siden. Logoen tar utgangspunkt i mønsteret på ei lita remse av et billedteppe som i eldre tider var en del av festpynten i Rennebu kirke, men er ingen direkte kopi av dette.

Tidligere ordfører Tora Husan har skapt den populære "Rennebugenseren" med grunnlag i samme mønster.
Omtalte teppebit var i Universitetets Oldsakssamling i Oslo, men er nå blitt borte. Billedteppet fra Rennebu kirke antas å være fra omkring 1150 og er den eldste dobbelvev som er funnet i norden. De menneskelignede figurene i mønsteret/logoen antas å forestille veversker.

Share on Facebook

Logg inn